شرکت پتروپایاموند افتخار همکاری با شرکت زیر را دارد

_

L&W
(Germany- www.lenhardt-wagner.de)

  • Breathing Air Compressor (Mobile, Stationary, Compact, …)
  • Industrial Compressor

BAUER
(Germany- www.bauercomp.com)

  • Breathing Air Compressor
  • Industrial Compressor

ALKIN
(Turkey- www.alkin-compressors.com)

  • High Pressure Compressor
  • Medium Pressure Compressor
  • Low Pressure Compressor