ولو

ارائه خدمات شرکت های زیر در قالب نمایندگی می باشد

DIFLON
(Italy-www.Diflon.it)

 • Sleeved Plug Valve
 • PTFE/PFA Lined Diaphragm Valve With Hand Wheel Operated Actuator(2/2 Way)
 • PFE/PTFE Butterfly Valve With Its Accessories
 • Stainless Steel/ PFA Lined Ball Valve Including 3 Way And Tank Drain Models

RICO
(Switzerland-www.Rico.Ch)
:Explosion Isolation Valves Including

 • Single Acting And Double Acting Check Valves
 • Slide Valves
 • Vertical Installation SB Valves

BERTEELT
(Sweden-www.Bertfelt.Com)

 • High Or Low Pressure Constant Flow Valves
 • Spray Control Shields
 • Bolts With Load Tension Indicator

CON VALVE
(Italy-www.Convalve.Com.eu)

 • Butterfly Valves
 • Gate Valve
 • Ball Valves
 • Globe Valves

VICKERS PUMP, VALVE

همچنین این شرکت قادر است، انواع تقاضاهای مرتبط با سایر کارخانجات سازنده اروپایی و آمریکایی در زمینه ولو را به کمک همکاران خود تامین نماید :

 • XOMOX (USA)
 • CRANE (USA)
 • SUNDERS (USA)
 • BONNETI (ITALY)
 • PHOEN IX (GERMANY)