شرکت پتروپایاموند افتخار همکاری در خصوص تامین لوله های ضدسایش را با شرکت زیر دارد.

_

METSO
(Germany- www.metso.com)

  • Metso slurry hose systems
  • Trellex rubber hoses
  • Couplings and gaskets
slurryhoses
Metso-Slurry-Hose-6_Aitik-1030x687