نمونه کاربرد پمپ‌ها در صنعت  به صورت انتقال سیال به یک ارتفاع معین یا جابجایی آن در یک سامانه لوله‌کشی یا هیدرولیک برای انجام کار مانند بالابرهای هیدرولیکی می باشد.

پمپ ها به جهت تفاوت در نحوه انتقال انرژی به انواع مختلفی تقسیم می گردند.

پمپ‌های دینامیکی یا  DYNAMIC PUMP   در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به‌طور دایمی است. انواع پمپ‌های دینامیکی عبارت اند از:
گریز از مرکز (Centrifugal)
جریان محوری (Axial)

جریان محوری (Axial)

پمپ‌های جابجایی مثبت یاpositive displacement PUMP   در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت تناوبی یا پریودیک انجام می شود و دایمی نیست. انواع پمپ‌های جابجایی مثبت عبارت اند از:
رفت و برگشتی (Reciprocating)
دوار (Rotary)

چرخ دنده‌ای (Gear Pumps)

پمپ ها درانواع و محدوده عملکرد گسترده ای طراحی می شوند. لذا باید برای انتخاب پمپ مناسب به کلیدی ترین پارامترهای  یک پمپ که شامل هد و دبی است توجه شود و بعد از محاسبه این دو مولفه و مراجعه به نمودارهای عملکرد یا جداول،  پمپی را که با این مشخصات در محدوده بهترین نقطه عملکرد قرار دارد، انتخاب کرد.

دسته بندی دیگری که میتوان در پمپ ها از ان استفاده کرد،دسته بندی به لحاظ کاربرد در صنعت است.

تعدادی از انواع پمپ از لحاظ کاربرد به شکل زیر است:

پمپ‌های بهداشتی (Sanitary Pumps)

پمپ‌های فاضلاب (Wastewater Pumps)

پمپ‌های شناور (Immersible Pumps)

پمپ‌های نصب در سوراخ عمیق (Borehole Pumps)

پمپ‌های دوزینگ (Dosing Pumps)

موتور پمپ (Water Pumps)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.