شرکت پتروپایاموند نماینده فروش شرکت OME ایتالیا می باشد.

_

OME
(Italy-www.omemotors.com)

  • Electric Motors
  • Pumps
  • Drives
  • and Soft Starters
  • especially explosion-proof ones