شرکت پتروپایاموند در قالب نمایندگی افتخارهمکاری با شرکت زیر را دارد.

_

G.ELLI
(Itally- www.Elli.it)

  • Single reduction
  • Double reduction
  • Hollow shaft
  • Vertical output shaft

HELMKE
(Germany- www.helmke.de)

  • High-voltage technology
  • Low-voltage technology
  • Direct current technology
  • Frequency converter technology
  • Transformers
  • Spare parts